740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

ESPRESSO VÀ COFFEE

Hazenut late
Hot Mocha
Cà phê sữa Sài Gòn
Cà phê đen Sài Gòn
Cà phê đen EVA
Cà phê sữa chồn
Cà phê đen chồn
Cà phê sữa Classic
Cà phê đen adam

0935.213.213