740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

  • 740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
  • 0935.213.213
  • info.classiccoffee@gmail.com
  • classiccoffee.com.vn

0935.213.213